• Tekst je organizacijska jedinica riječi i rečenica koje su smisleno povezane. Postoje književni i neknjiževni tekstovi. Književni tekst pripada književnoumjetničkom funkcionalnom stilu. Njegova su temeljna obilježja subjektivnost, individualnost i stvaralačka sloboda. 
 • Kontekst je šire okruženje od onog što promatramo – misaona cjelina unutar koje se nešto promatra. Npr. ako promatramo neki tekst, postoji kontekstu kojem se pojavljuje neka riječ, rečenica, autor ili tema. Ovisno o kontekstu, značenje se tih riječi ili rečenica mijenja.
 • Intertekstualnost je međusobna povezanost tekstova – jedan se tekst nalazi unutar drugoga teksta. Intertekst označava tekst koji je uvjetovan druhim tekstovima nastalima prije njega.
 • Medij je svako sredstvo kojim se prenosi pruka, a masovni mediji sredstva su masovnog priopćavanja – obraćanja većem broju ljudi (čitatelja, slušatelja, gledatelj). To su knjige, novine, časopisi, stripovi, oglasi, reklamni plakati, filmovi, glazba, videoigre, radijske i televizijske emisije…
 • Umjetnost je duhovna djelatnost u kojoj moć izražavanja i oblikovanja dovodi do stvaranja tvorevine osobitog smisla i vrijednosti, umjetničkog djela. Vrste umjetnosti: glazba, ples, kazalište, kiparstvo, slikarstvo, arhitektura, film, umjetnička fotografija, strip, književnost. 
 • Književnost je umjetnost riječi. To znači da se oblikuje riječima (jezikom), a književnom djelu pristupamo kao jezičnoj tvorevini koja ima svoj sadržaj (ono o čemu se govori) i izraz (oblik).
 • Autor, djelo, čitatelj – komunikacijski proces u kojem je autor pošijatelj poruke, djelo poruka, komunikacijski kanal je knjiga, a čitatelj je primatelj poruke.
 • Znanost o književnosti: teorija knjižvnosti, povijest književnosti i književna kritika.
 • Teorija književnosti proučava prirodu književnosi i načine oblikovanja književnog djela. Dijeli se na analizu djela, klasifikaciju književnosti (književni rodovi i vrste), versifikaciju (znanost o stihu) i stilistiku (književni izraz).
 • Povijest književnosti proučava književna djela u povijesnome slijedu (društveni i povijesni kontekst).
 • Književna kritika analizira djelo, promatra autora i djelo u povijesnom kontekstu te argumentirano donosi sud o vrijednosti književnoga djela.
 • Analiza književnoga djela – temeljni pojmovi:
 1. pripovjedno djelo: tema, kompozicija, ideja, fabula, likovi, pripovjedač, prostor i vrijeme radnje
 2. lirska pjesma: tema, kompozicija, ideja, pjesnički jezik (izbor riječi, stilska sredstva), pjesnički ritam
 3. dramsko djelo: tema, kompozicija, ideja, likovi (dramski karakter), dramska radnja, dramski sukob, dramska napetost