1) figure dikcije: asonanca, aliteracija, onomatopeja, anafora, epifora, simploka, anadiploza

2) figure riječi: metafora, metonimija, personifikacija, sinegdoha, eufemizam, epiteti, perifraza, alegorija

3) figure misli: poredba, antiteza, slavenska antiteza, hiperbola, litota, ironija, gradacija, oksimoron

4) sintaktičke figure: polisindeton, elipsa, asindeton, retoričko pitanje, inverzija

Više o figurama pogledajte u videu.

Odredi stilska izražajna sredstva u sljedećim primjerima:

 1. “oko sokolovo”
 2. “mre i motri kako mrke bivaju”
 3. “klokoće vrelo, more pjeni se i krkoči”
 4. “On ti svakoj tuzi i radosti / On ti duše cijeloj nutarnjosti (…)”
 5.  “Sanjao sam da sam na plaži/ Uživao sam na plaži”
 6. “Mislio sam da su svi dobri / Mislio sam da su ljudi dobri”
 7. “Dok sanjam bajno cvijeće, / Cvijeće miriši”
 8. “Gorio sam plamenom za nju”
 9. “Čitam Matoša.” – umjesto: Čitam Matoševu pjesmu.
 10. “sunce u ranama / Mre i motri”
 11. “Dajte mi ruku svoje kćeri”
 12. “Moj tata spava s anđelima”
 13. “Olovne i teške snove snivaju”
 14. “On ima duge prste” – lopov je
 15. “kao voda na mom dlanu”
 16. “veliki lav gleda maloga miša”
 17. “Je li ovo ili ono? Nije niti to, niti ono, nego je nešto treće”
 18. “Osjećam se kao da mi je na leđima cijeli svijet”
 19. “Moj prijatelju, mene više nema”
 20. “Misliš da si u pravu? Kako si ti pametan! Nisi u pravu”
 21. “tiho, tiše, najtiše”
 22. “pametna budala”
 23. “pjeva: / Slava zemlji i suncu i talasu”
 24. “Vedro nebo, vedro čelo / Blaga prsa, blage noći”
 25. “buči bura, magla projde, / puca zora, tmina bježi, / tuga mine, radost dojde”
 26. “Zemniče, čuješ poj?”
 27. “Olovne i teške snove snivaju / Oblaci (…)”

Rješenja:

1. asonanca, 2. aliteracija, 3.onomatopeja, 4. anafora, 5. epifora, 6. simploka, 7. anadiploza, 8. metafora, 9. metonimija, 10. personifikacija, 11. sindegdoha, 12. eufemizam, 13. epitet, 14. perifraza, 15. usporedba, 16. antiteza, 17. slavenska antiteza, 18. hiperbola, 19. litota, 20. ironija, 21. gradacija, 22.oksimoron, 23. polisindeton, 24. elipsa, 25. asindeton, 26. retoričko pitanje, 27. inverzija, personifikacija, epiteti